باشگاه کوهنوردی داها

بازگشت ایمن در صعودهای ورزشی

1394/06/24
بازگشت ایمن در صعودهای ورزشی

در برخی از مسیر های صعود ورزشی در انتهای مسیرکارگاه تنها از رول و زنجیر تشکیل شده ‏است و کارابین در کارگاه وجود ندارد که صعود کننده بتواند طناب خود را از داخل آن عبور داده و ‏به پایین بیاید اگر صعود کننده خود را به اسلینگ به کارگاه متصل کند و بخواهد طناب صعود خود را ‏باز کند و از داخل زنجیر کارگاه عبور دهد امکان بروز ریسک در این کار وجود دارد روش زیر می تواند ‏از احتمال این ریسک بکاهد.‏