باشگاه کوهنوردی داها

آلپاین آپ (alpine-up)

1394/06/30
آلپاین آپ (alpine-up)

آلپاین آپ (alpine-up)

ابزاری متفات و بی نظیر برای حمایت و فرود

حمایت به دو روش auto block  و dynamic

فرود امن بدون استفاده از گره ها و ابزارهای auto block

دارای قفل اتواتیک در هنگام پاندولی نفر سر طناب با دو حلقه طناب