اساسنامه

((به نام خداوند بخشنده مهربان))

 

اساسنامه باشگاه کوه نوردی داها

 اساسنامه باشگاه کوهنوردی داها به شرح ذیل و در 110 ماده و در تاریخ 22/ 7 /1391 تنظیم و در اولین مجمع عمومی مورد تائید هیأت موسس محترم باشگاه واقع گردید.

فصل اول: کلیات

ماده 1: نام باشگاه، باشگاه كوهنوردي داها ساری است که از این پس به اختصار باشگاه نامیده می شود.

ماده 2: آرم باشگاه و نمونه مهر و سربرگ به ضميمه اين اساسنامه مي باشد.

ماده 3: تاريخ تاسيس باشگاه 1/11/1390 مي باشد. و مدت فعالیت آن از تاریخ تاسیس نامحدود است.

ماده 4: آدرس باشگاه  واقع در ساری -  خیابان ورزش  - نبش کوچه ورزش 5

كدپستي 4474544678 تلفن : 33325246-011  فاكس : 33304846-011 مي باشد.

 

ماده 5: فعالیت باشگاه از ابتدای تایید اساسنامه و در تمامی طول حیات آن، تحت نظارت اداره ورزش و جوانان، فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران و هیأت کوهنوردی استان مازندران و شهرستان ساری خواهد بود.

هدف از تشکیل باشگاه:

باشگاه کوهنوردی داها بر پایه اصول دوستی ، تفاهم ،احترام متقابل ، رشد علمی ،فرهنگی ،وزشی و انضباط باشگاه و قوانین مندرج در این اساسنامه به فعالیت می پردازد . این اساسنامه به منزله دستور العمل کلی و بیان کننده قوانین حاکم بر باشگاه است و هر شخصی که عضویت او در این باشگاه پذیرفته شود ملزم به رعایت این اساسنامه است.

ماده 6: هدف از تشکیل این باشگاه ایجاد بستری مناسب برای رشد ، پیشبرد و توسعه ورزش کوهنوردی وتمامی شاخه های مرتبط با آن و پرورش روح و جسم و حفظ سلامت افراد و بالا بردن سطح فنی و علمی علاقمندان در جهت استفاده بهتر از این ورزش و پر کردن اوقات فراغت و تلاش برای حفظ محیط کوهستانی می باشد .

 فصل دوم: ارکان تشکیلاتی باشگاه

ماده 7: شامل هیأت موسس ، هیآت مدیره و بازرس می باشد.

1-    هیأت موسس:

ماده 8: هیأت موسس بنیانگذار باشگاه بوده و اسامی آنان در مدارک ثبت باشگاه درج گردیده و در هر حال بالاترین مقام تصمیم گیری در مورد اساسنامه و شاهد و ناظر عملکرد باشگاه خواهند بود.

ماده9: تعداد اعضا هیأت موسس در باشگاه  چهار نفر بوده و یک نفر نماینده آنان دارای حق رأی در جلسات هیأت مدیره خواهد بود.

تبصره 1-9: هر یک از اعضای هیأت موسس در صورت شرکت فعالانه در برنامه های باشگاه می توانند برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره کاندید شوند و عهده دار سمت اجرایی شوند.

تبصره 2-9: اعضای هیأت موسس و هیأت مدیره از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 10: اعضای هیأت موسس به صرف عضویت در این هیأت، مسئولیتی در قبال سوانح، حوادث و تخلفات مالی، اداری و ... مربوط به هیأت مدیره و سایر اعضای باشگاه ندارند.

ماده 11: تدوین، تصویب و امضاء اساسنامه و طراحی آرم، سربرگ و مهر باشگاه و همچنین انتخاب اولیه هیأت مدیران، بازرس و مسئولین کمیته ها بر عهده هیأت موسس می باشد.

ماده 12: اعضای هیأت موسس در صورت بروز اختلاف و چند دستگی در باشگاه، اگر که اعضاء هیأت مدیره حد نصاب نصف به اضافه یک نفر را نداشته باشد مسئولیت و ادامه کار را به عهده می گیرند.

2-    مجمع عمومی:

ماده 13: مجمع عمومی شامل اعضای رسمی است و این اعضا حق رای برای انتخاب اعضای هیأت مدیره را دارا می باشند.

ماده 14: مجمع عمومی باشگاه در پایان هر سال برای انتخابات و استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس و ارائه راهکارهای منطبق بر اصول این اساسنامه و با دعوتنامه قبلی تشکیل می گردد. مجمع عمومی در حالی رسمیت دارد که اکثریت نسبی (نصف بعلاوه یک) از اعضای رسمی در آن حضور یابند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، برای باردوم دعوت و با حضور هر تعداد از اعضای رسمی، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ماده 15 : هيأت مديره مسئول مستقيم كليه فعاليتهاي اداري و ورزشي باشگاه منطبق با اساسنامه مي باشد.

ماده16: انتخاب اعضای هیأت مدیره در دوره اول برعهده هیأت موسس و در دوره های بعدی از طریق برگزاری انتخابات در مجمع عمومی خواهدبود.

3-   هیأت مدیره:

ماده 17: اعضای هیأت مدیره 7 نفر بوده و از مسئولین زیر تشکیل می شود:

سرپرست باشگاه و مسئول اجرایی ، مسئول کمیته فنی ، مسئول کمیته مالی و دبیر ، مسئول کمیته روابط عمومی ، دو نفر عضو هیأت مدیره و نماینده هیئت موسس.

تبصره 1-17 : اعضای هیأت مدیره برای مدت یک سال و از اعضای رسمی باشگاه انتخاب می گردند. نماینده هیأت موسس در هیأت مدیره برای مدت یکسال از طرف هیأت موسس انتخاب شده و به صورت مکتوب به هیأت مدیره معرفی می گردد.

ماده 18: هیأت مدیره بالاترین مقام اجرایی گروه می باشد و جلسات آن با حضور اکثریت نسبی (نصف + یک)که شامل نماینده هیأت موسس باشد، رسمیت می یابد.

ماده 19: در زمان تحویل اختیارات و وظایف به هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی موظف به ارائه همکاری های لازم بوده و مسئول موارد مطرح در دوره فعالیت خود می باشد. این مهم در مورد سایر مسئولین باشگاه نیز صادق است.

4-    بازرس:

بازرس مسئول نظارت بر عملکرد کلیه مسئولین و ارکان باشگاه در جهت حسن اجرای مصوبات اساسنامه و در صورت لزوم و با توجه به شرایط، ارائه گزارش به هیأت مدیره و یا هیأت موسس و برگزاری مجمع عمومی با توجه به سایر مفاد اساسنامه می باشد.

5-    کمیته های باشگاه:

باشگاه شامل 4 کمیته اصلی با عنوان کمیته کوهنوردی ،کمیته فنی ، کمیته دوچرخه کوهستان ، کمیته آموزش کمیته روابط عمومی ، وکمیته مالی می باشد که مسئولین آنها عضو هیأت مدیره بوده و از طریق انتخابات تعیین می گردند.

تبصره 1-5: در صورت نیاز هیأت مدیره میتواند نسبت به تشکیل کمیته های دیگر اقدام نماید.

6-    اعضاء

ماده 20: اعضا به کلیه کسانی گفته می شود که عضویت آنها رسماً توسط هیأت مدیره تصویب شده باشد.

انواع اعضا:

ماده 21: انواع عضویت باشگاه شامل چهار نوع می باشد:

تبصره 1-21: عضو موقت (آزمایشی): هر عضو جدید با تکمیل مدارک، در ابتدای امر به عنوان عضو موقت در گروه فعالیت می نماید. این عضو در صورت تایید هیأت مدیره (از نظر اخلاقی، جسمانی، مشارکت در برنامه ها و ...)، به عنوان عضو رسمی در باشگاه فعالیت می نماید. مدّت زمان عضویت موقت 6 جلسه ورزشی میباشدکه با نظر هیأت مدیره قابل تمدید است.

تبصره 2-21: عضو افتخاری: با تشخیص هیأت مدیره، می توان با افراد با تجربه و صاحب نام در ورزش کوهنوردی و یا افرادی که کمک شایانی در پیشبرد اهداف باشگاه انجام دهند، به عنوان اعضای افتخاری همکاری نمود.

تبصره 3-21: عضو رسمی: اعضای موقت پس از سپری شدن مدت زمان موقت و با تایید هیأت مدیره، عضو رسمی باشگاه می شوند.

تبصره 4-21: عضو معلق: عضوی که به واسطه ی ارتکاب هر عملی مغایر با اساسنامه یکبار از سوی هیأت مدیره اخطار کتبی دریافت نموده باشد و پس از تکرار مجدد از فعالیت در گروه معذور می باشد. زمان تعلیق (با توجه به شدت خطا) از سوی هیأت مدیره تعیین و تصویب می گردد.

تبصره5-21: درصورتی که عضویت فردی یکبار ابطال شده باشد، عضویت مجدد او در باشگاه منوط به تصویب مجدد هیأت مدیره و پس از گذراندن مجدد مراحل عضویت خواهد بود.

تبصره 6-21: شخص اخراج شده هیچ گونه حقی در باشگاه ندارد.

تبصره7-21: استعمال هرگونه دخانیات در برنامه­ها و مکانهای عمومی باشگاه شرایطی نظیر ماده ی قبل را برای شخص خاطی ایجاد می کند.

تبصره8-21: در هربرنامه اگر شخصی مرتکب عملی غیر شرعی و غیر اخلاقی شود خود پاسخگو بوده و با نظر هیأت مدیره به شخص خاطی یکبار اخطار کتبی داده می شود و در صورت تکرار عضویت شخص به تعلیق در آمده و بار سوم شرایط اخراج فراهم می شود.

تبصره9-21: استعمال هرگونه مخدرات در برنامه ها و مکان های عمومی باشگاه موجبات اخراج بی چون و چرای شخص را فراهم می کند.

تبصره 10-21 : هیأت مدیره می توان در صورت تشخیص یک عضو را بدون اخطار کتبی از باشگاه اخراج نماید.

ماده 22: حقوق هر عضو

تبصره 1-22: شرکت در برنامه ها و استفاده از امکانات باشگاه زیر نظر هیات مدیره.

تبصره 2-22: ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده در جلسات.

تبصره 3-22: حق رای در مجمع عمومی برای کلیه مسائل مطرح شده (این حق مختص اعضای رسمی و غیر معلق می باشد).

تبصره 4-22: صرفاً اعضای رسمی حق کاندید شدن در انتخابات هیأت مدیره را دارند.

تبصره 5-22: برای کلیه اعضای رسمی از طرف هیأت مدیره کارت عضویت صادر می شود. هر گونه استفاده از کارت عضویت فقط در چارچوب اساسنامه و مقررات باشگاه و قوانین ورزشی کشور است.

فصل سوم: وظایف ارکان باشگاه

1-    وظایف هیأت مدیره:

ماده 23: تدوین ایین نامه داخلی و انظباطی.

ماده24: تعیین منابع  و اعتبارات مالی جهت برگزاری جلسات و تهیه تجهیزات مورد نیاز، در صعودهای درون مرزی و برون مرزی.

ماده 25: تعیین و زمانبندی تمامی جلسات عمومی، فوق العاده و گروهی.

ماده 26: تایید سرپرست برنامه معرفی شده توسط کمیته فنی.

ماده 27: تعیین میزان حق عضویت و ماهیانه طبق دارایی و مخارج باشگاه.

ماده 28: هیأت مدیره می تواند برای انجام امور داخلی خود اقدام به تنظیم آیین نامه ی داخلی نماید ولی این آیین نامه نباید مخالف مواد اساسنامه باشد.

ماده 29: هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد راساً و بدون اطلاع سایر اعضا به نام هیأت مدیره کاری انجام دهد، مگر آن که هیأت مدیره کتباً چنین اختیاری به وی داده باشد.

ماده 30: کم کاری، تک روی، شخصی عمل نمودن و دخالت در وظایف سایر اعضای هیأت مدیره در محلی خارج از جلسات هیأت مدیره از طرف هر یک از اعضا انتخاب شده منجر به حذف وی از جایگاه خود و استفاده از عضو علی البدل به جای ایشان می گردد.

ماده 31: هیأت مدیره مسئول حسن اجرای کامل اساسنامه و تصمیمات متخذه به وسیله ی مجمع عمومی است. ضمناً تصمیمات هیأت مدیره های قبلی مادامی که توسط هیأت مدیره یا مجمع عمومی لغو نگردیده لازم الاجرا است.

ماده32: نحوه فعالیت و انتخاب اعضای کمیته های اجرائی کاملاً تحت نظارت هیأت مدیره باشگاه می باشد.

ماده33: هیأت مدیره درصورت تصمیم می تواند عضوی را که از قوانین باشگاه (اساسنامه و آیین نامه ی داخلی) تبعیت نمی کند به تشخیص خود اخراج کرده و پس از صدور حکم اخراج، شخص خاطی دیگر عضو باشگاه محسوب نمی شود.

ماده34: هیأت مدیره موظف است پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه گزارش فعالیت یک ساله خود را تنظیم و جهت کنترل به بازرس تحویل نماید.

ماده35: هیأت مدیره درصورت تشخیص می تواند هریک از برنامه های کوهنوردی باشگاه را لغو و یا جا به جا نماید.

ماده36: درصورت کم کاری هرکدام از اعضای هیأت مدیره سایر اعضا می توانند بعد از تذکر به وی با اتفاق نظر یکی از اعضای علی البدل را جایگزین او نمایند.

ماده37: موارد پیش بینی نشده: هیأت مدیره وقت در مورد مسائلی که در این اساسنامه و آیین نامه داخلی باشگاه پیش بینی نشده است، طبق قانون و عرف عمل خواهد کرد.

ماده38:  هیات مدیره موظف است در اولین جلسه خود سرپرست ، دبیر ، بازرس و مسولین کمیته ها را از میان خود بر گزیند .

2-    وظایف اعضای هیأت مدیره:

1-2سرپرست:

ماده39: صدور کلیه احکام، کارتهای عضویت و مکاتبات باشگاه.

ماده40: سرپرست بعنوان رئیس هیأت مدیره شناخته می شود و باید هماهنگی بین اعضای هیأت مدیره و کمیته های مختلف را برقرار نماید.

ماده41: تنظیم و امضای مکاتبات باشگاه و به طور کلی حق امضاء باشگاه.

ماده42: طرح دستورالعمل ها و آئین نامه های لازم را در جلسات هئأت مدیره جهت تصویب.

ماده43: مسئولیت اداره و هدایت جلسات هیأت مدیره.

ماده44: مذاکره و دریافت وام از بانک ها، موسسات تجاری، بنگاه ها و اشخاص.

ماده45: شور ومذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به باشگاه.

ماده46: تنظیم بودجه باشگاه.

ماده 47: سرپرست می تواند در صورت عدم حضور یکی از اعضاء هیأت مدیره را به عنوان جانشین برای انجام امور انتخاب کند.

2-2کمیته فنی:

ماده48: مسئول کمیته فنی موظف است ضمن بررسی دقیق وضعیت فنی اعضاء با برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت و با هماهنگی هیأت مدیره در جهت رشد فنی باشگاه حرکت نماید.

ماده 49: پیشنهاد  تشکیل کلاسهای آموزشی

ماده 50: تهیه اطلاعات فنی کوهنوردی و تهیه متون آموزش و ارائه آن برای نشر در گاهنامه و سایت.

ماده 51: تهیه و تنظیم برنامه های غذایی و جداول تغذیه و انرژی جهت آمادگی بدنی در کوهنوردی.

ماده52: تعیین سرپرست هر برنامه با تایید هیأت مدیره باشگاه.

ماده53: همکاری و ارائه نظر در تدوین تقویم ورزشی.

ماده54: تحویل گرفتن گزارش برنامه و کروکی از سرپرست برنامه مربوط و برطرف نمودن اشکالات آن جهت در اختیار گذاشتن به کمیته روابط عمومی برای درج در نشریه، بولتن و وب سایت باشگاه.

ماده55: تایید صلاحیت فنی افراد جهت شرکت در برنامه های باشگاه.

ماده56: همکاری با کمیته روابط عمومی جهت برگزاری برنامه های مشترک با فدراسیون کوهنوردی، هیأت ها و سایر گروه های ورزشی.

ماده57: نظارت بر نحوه اجرای برنامه های کوهنوردی باشگاه و بررسی کیفیت لوازم و تجهیزات فنی باشگاه.

ماده 58: تهیه آئین نامه و دستور العمل های لازم مربوطه.

ماده 59: مسئول کمیته فنی گروه باید دارای حداقل حکم مربیگری درجه 3 کوهپیمایی باشد.

3-2کمیته مالی:

ماده60: دریافت حق عضویت، ماهیانه از اعضای باشگاه.

ماده61: تنخواه گردانی درآمدها و خرج کردهای مربوط به باشگاه.

ماده62: حساب رسی و مدیریت درآمدهای حاصله از کلاس های آموزشی و کمک های مالی شخصی و ارگانها و به طور کلی کلیه دخل و خرج های باشگاه.

ماده63: تأمین بودجه لازم جهت رفع کلیه مایحتاج باشگاه با تایید هیأت مدیره.

ماده64: حفظ و جمع داری کلیه اموال باشگاه.

ماده65: امانت دادن وسایل فنی موردنیاز افراد باشگاه جهت اجرای برنامه با نظر کمیته فنی باشگاه.

ماده66: تنظیم اسناد امور مالی باشگاه.

ماده67: دریافت حق بیمه حوادث و ارسال لیست اسامی اعضاء به تربیت بدنی در ابتدای هر سال.

ماده68: شرکت اعضاء در برنامه های باشگاه منوط به داشتن رسید تسویه حساب از کمیته مالی می باشد.

ماده69: کمیته مالی موظف است وسایل فنی درخواستی برنامه را با تایید کمیته فنی در اختیار سرپرست برنامه مذکور قرار دهد.

ماده70: کمیته مالی موظف است پیگیر بازگردانی وسایل فنی امانی در اسرع وقت باشد.

ماده 71: تهیه آئین نامه و دستورالعملهای لازم مربوطه

5-2 بازرس:

ماده72: ارزشیابی روند کلی فعالیت باشگاه و هیأت مدیره و درصورت لزوم تهیه گزارش در قبال انحراف از اهداف اساسنامه.

ماده73: بازرس می تواند کلیه دفاتر، مکتوبات و مصوبات (مالی و فنی) را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مغایرت با اساسنامه، موارد مشهود را به هیأت موسس گزارش دهد و یا تقاضای مجمع عمومی فوق العاده و ارائه گزارش نماید.

ماده74: بررسی و پیگیری شکایاتی که اعضاء مطرح می نمایند و ارائه آن در جلسات هیأت مدیره.

ماده75: توبیخ اعضاء در صورت تخلف پس از بررسی در جلسه هیأت مدیره.

ماده76: بازرس موظف است گزارش سالانه ی اقدامات خود را به مجمع عمومی عادی تقدیم دارد.

ماده77: ارائه گزارش کتبی تخلفات وتشویق های سرپرست یا اعضای باشگاه و یا اعضاء هیأت مدیره در هر برنامه در جلسات دوره ای باشگاه.

6-2 کمیته روابط عمومی:

ماده78: کمیته روابط عمومی بازوی ارتباطی ارکان مختلف باشگاه با سایر نهادها و گروه ها می باشد.

ماده79: دریافت و تدوین انتقادات و پیشنهادات جهت طرح در جلسات مختلف باشگاه.

ماده80: همکاری با کمیته فنی در جهت بالا بردن سطح فنی باشگاه از طریق در اختیار گذاشتن جزوات و منابع علمی برای اعضاء.

ماده81: تهیه آرشیو کامل از گزارش برنامه ها، عکس، فیلم و ... جهت نمایش به مقاصد گوناگون.

ماده82: تهیه فرم های لازم برای فعالیت باشگاه.

ماده83: تدوین و ارائه گزارش عملکرد به هیأت کوهنوردی استان در انتهای هر فصل، حداکثر یک ماه پس از پایان فصل.

ماده84: مسئول روابط عمومی سخنگوی هیأت مدیره بوده و باید کلیه مصوبات هیأت مدیره را به اطلاع اعضاء برساند.

ماده85: راه اندازی و به روزرسانی بولتن مناسب (نظیر وبلاگ، وب سایت) و کلیه امور تبلیغاتی جهت اطلاع رسانی به اعضاء تمامی اطلاعیه ها، برنامه ها و زمان و مکان برگزاری جلسات از این طریق اعلام می گردد.

ماده86: جذب نفرات جدید و توجیه آیین نامه داخلی و مقررات باشگاه.

ماده87: تاسیس کتابخانه و سعی در جمع آوری کتاب های ورزشی و مفید.

ماده88: مکاتبه با فدراسیون کوهنوردی و اطلاع دقیق از نحوه برگزاری کلاسها و دوره ها.

ماده 89: تنظیم و بایگانی پرونده های اعضاء و نگهداری کلیه مدارک و اسناد باشگاه.

ماده 90: تهیه آئین نامه و دستورالعملهای لازم مربوطه

3-    وظایف اعضا:

ماده 91: شرکت فعال در برنامه ها و جلسات.

ماده 92: اجرای مصوبات هیأت مدیره و کمیته های مختلف دانشگاه.

ماده93 : رعایت و اجرای اساسنامه و آیین نامه داخلی.

ماده94 : همکاری با کمیته ها در راستای اهداف، استراتژی و وظایف محوله.

ماده 95: پرداخت حق عضویت اولیه و شهریه ماهانه مصوب هیأت مدیره.

ماده 96: رعایت شئونات و موازین اسلامی و اخلاق.

ماده 97: رعایت کلیه نکات لازم جهت حفظ پاکیزگی و حفاظت از محیط طبیعت و کوهستان.

ماده 98: استرداد بی وقفه ی لوازم و وسایل باشگاه به کمیته مالی بعد از استفاده از آنها.

تبصره 1-98: حفظ وسایل عمومی و به امانت گرفته شده از باشگاه و استرداد آنها ظرف مدت 3 روز بعد از اتمام برنامه و تقبل پرداخت هرگونه خسارت وارده به وسایل و اموال به امانت گرفته شده.

ماده 99: اطاعت از دستورات سرپرست در برنامه در همه حال وظیفه افراد شرکت کننده در آن برنامه است و اگر کسی در این مورد بی توجهی کند بنا به گزارش سرپرست برنامه از شرکت در برنامه های دیگر محروم خواهد شد.

فصل چهارم: ضوابط و شرایط عضو

ماده100: رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران.

ماده 101: داشتن حداقل 18 سال تمام (افراد زیر 18 سال با رضایت ولی).

ماده102: متقاضیان عضویت در باشگاه باید از نظر جسمی و روحی سالم و مناسب بوده و در صورت لزوم گواهی سلامت و همچنین عدم اعتیاد به مواد مخدر را که به تایید پزشک معتبر رسیده باشد، به باشگاه ارائه نمایند.

تبصره 1-102: استنعمال دخانیات در کلیه ی برنامه ها و مکانهای عمومی باشگاه ممنوع بوده و هیأت مدیره طبق اساسنامه حق برخورد دارد.

ماده 103: متقاضیان عضویت در باشگاه باید در تمرینات تیمی و برنامه ها با دیگر اعضا هماهنگ باشند.

ماده 104: متقاضیان عضویت در باشگاه باید دارای حسن اخلاق ورزشی باشند.

ماده105: متقاضیان عضویت در باشگاه باید اساسنامه و آیین نامه داخلی را مطالعه و در صورت قبول آن به صورت کتبی تعهد خود را اعلام نمایند.

ماده 106: تکمیل فرم درخواست عضویت و ارائه مدارک.

ماده 107: رعایت کلیه مقررات وضع شده در باشگاه.

ماده 108: پذیرش مسئولیت فردی و تیمی در اجرای برنامه ها.

فصل پنجم: انتخابات

ماده 109: در مجمع عمومی که به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره پس از دوره یک ساله برگزار می گردد، پس از شنیدن گزارش عملکرد هیأت مدیره قبلی، اعضای رسمی فعال داوطلب با ارایه طرحهای خود نامزد شده و هیأت مدیره ی باشگاه توسط اکثریت نسبی آرای اعضای رسمی واجد شرایط حاضر در جلسه که به صورت مخفی انجام می شود انتخاب خواهد شد.

تبصره 1-109: در صورت ایجاد شرایط اضطراری، انتخابات زود هنگام در مجمع فوق العاده برگزار می شود.

تبصره 2-109: هر شخصی با دارا بودن شرایط توضیح داده شده در ماده ی قبل می تواند به دفعات نامحدودی کاندید شود.

تبصره3-109: اعضایی که یکبار اخراج شده اند حق کاندید شدن را ندارند.

فصل ششم

ماده 110: لغو عضویت اعضا باشگاه یکی از طرق ذیل امکان پذیر خواهد بود:

1-با درخواست کتبی خود اعضاء.

2-فوت یا از کارافتادگی اعضاء.

3-به درخواست کتبی سه نفر از اعضاء فعال باشگاه و یا سه نفر از اعضاء هیأت مدیره و در صورت تصویب هیأت مدیره منوط به اینکه 2 هفته قبل از بررسی در هیأت مدیره، موضوع کتباً توسط دبیر به اطلاع فرد رسیده و امکان دفاع فرد از خود و استماع نظرات موافق و مختالفین فراهم گردد.